نامه به گزارشگر ویژه: به وضع اعتصاب کنندگان رسیدگی کنید

اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه ای خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران خواهان رسیدگی فوری به شرایط گروهی از زندانیان سیاسی شده است که در بازداشتگاه های اوین و رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!