نظام تصمیم قطعی را گرفته احمدی نژاد رفتنی است!


احمدی نژاد باید برود چون شش سال تمام کشور را درگیر منازعات
بیهوده سیاسی کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!