قوادان

اول بخشی از تلخیص گزارش روزنامۀ گاردین بر پایۀ نامۀ ۲٩ اسیر ایرانی را بخوانید:

 ” مقامات زندان غالباً زندانیان جوان و خوش سیما را با زندانیان جرایم عمومی، یعنی قاتلان و اعضای باندهای مسلح، هم بند می سازند و به این ترتیب، آنان را در معرض تجاوز دائمی از سوی زندانیان شرور قرار می دهند.

گاه اتفاق می افتد که به یک زندانی چند بار در یک شب تجاوز می شود و یا او را شبانه به زور به سلول های دیگر می برند تا از سوی دیگر زندانیان شرور مورد تجاوز قرار بگیرد.

عده ای از همین زندانیان شرور در داخل زندان به قواد و صاحبان برخی زندانیان سیاسی جوان تبدیل شده اند و برای کسب درآمد آنان را به زندانیان دیگر کرایه می دهند تا هدف تجاوز قرار بگیرند.”

 پس از سی و دو سال فرمانروایی به قول بنیانگذار نظام پر برکت  ” اولین حکومت الله در روی زمین ” توسط دینکاران حرفه ای و شاگردان ” اصلاح طلب ” شارلاتان علی شریعتی؛ کار به “قواد ” داشتن جوانان برومند آزادیخواه ایران رسیده است.

سئوال:

در چه مقطعی ” اصلاح ” ناپذیر بودن این هیولا قابل درک خواهد شد؟

قواد = جاکش

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!