اندرونی جای زن ایرونی

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

اول این خبر را بخوانید:

” نورالله حیدری دستنایی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جامعه باید شرایطی متناسب با جنسیت دختران فراهم کند که تنها راه رسیدن به مطلوب را در دانشگاه نبینند و اگر ورود به دانشگاه را انتخاب می کنند در رشته هایی تحصیل کنند که مورد نیاز جامعه زنان باشد

اگر تحصیل به عنوان یک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، این ایرادی ندارد اما نکته اینجاست که همزمان با ادامه تحصیل زنان میل به اشتغال در آنان ایجاد می شود و به جایگاه خانواده آسیب می زند.”

با کنار زدن استتار “اصلاح طلبان ” حکومتی؛ باطن نظام پر برکت عیان تر شده است.

جدید ترین حرکت به سوی کمال مقصود؛ مراکز آموزشی عالی و هرچه محدودتر سازی رشته هایی است که بانوان حق تحصیل در آنها را دارند است.

به عبارت دیگر ؛ جایگاه صحیح نسوان مطبخ و پستو و اندرونی میباشد و تحصیلات چشم و گوش باز کن مزاحم این هدف غائی.

البته که شتر در خواب بیند پنبه دانه.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!