فراخوان برای آزادی فوری منصوره بهکيش

منصوره بهکيش بايد که در اسرع وقت آزاد شود!

منصوره بهکيش ،نادر بجای مانده از خانواده بهکيش که 6 گل سرخ ، 6
بپای دارنده آتش به جنبش آزاديخواهانه و برابری طلبانه ايران تقديم نموده
است همچنان در زندان اوين در اسارت بسر می برد . ما ضمن حمايت از فعاليت
های انساندوستانه وی خواستار ازادی سريع و بدون قيد وشرط وی می باشيم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!