اعتصاب غذای در اوین پس از دو هفته شکسته شد

آزمونی بود تا نشان دهد که جان
انسان و حیات یک زندانی تا چه حد در نظر مسئولان و مقامات
قضایی و امنیتی بی ارزش و فاقد اهمیت است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!