به یاد قربانیان فاجعه بمباران شیمیایی سردشت

بيست و چهار سال پیش در بعداز ظهر روز هفتم تیرماه سال 1366 چند فروند از بمب افکن های حکومت بعث عراق بر فراز آسمان سردشت و روستاهای اطراف ظاهر شدند ودر یک اقدام جنایتکارانه بمب های شیمیایی خود را بر سر مردم بی خبر و بیدفاع فرو ریختند و فاجعه ای بزرگ آفریدند و مردم کردستان را داغدار و غم بزرگی در دل مردم انساندوست ایران و جهان کاشتند

. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!