تصاویر: چايخانه هاى بازار تبريز

چايخانه ها در آذربايجان از ديرباز مورد توجه مردان اين خطه بوده و اين سنت تا به امروز ادامه دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!