خر کردن

البته که دیوار حاشا مرتفع و بلند است و هواداران بخش اسلامیستی جنبش سبز و “اصلاح طلبان حکومتی ” در این فن لابد شریف؛ خبره و کار کشته.

ولیکن تلنبار شواهد و قرائن موجود و سابقۀ عمل و کارنامۀ نازنینان؛ صحبت از عدم علاقۀ عمومی به گزیده شدن مجدد از سوراخ “اصلاح طلبان حکومتی ” را میکند؛ این واقعۀ نامیمون موجب مُکدر شدن خاطر مبارک گشته و دست و پا زدن برای چاره جویی.

ناگفته پیداست که تلاش این کشتی به گل نشستگان طبق عادت مألوف اسلامیستها؛ جلب هوادار بی چون و چرا است و دک کردن همۀ دیگران.

در این راسته؛ برچسب ها و انگ های عادی شده منجمله جنگ طلب، ضد ایران، دشمن ایرانی، مزدور اجنبی، نوکر آیپک، کنار گود نشسته لنگش کن گویان، پشتیبان مجاهدین خلق، مقیم خارج، بی اطلاع و نفهم، شاه الهی، بی غم و غیره که سابقاً به مذاق بعضی ها خوش می آمد؛ دیگر پاسخ نمیدهد و به همین دلیل طرحی نو در قالب ارائه معانی من درآوردی انداخته شده است.

به چند عدد از شاهکارهای این فرهنگ نامۀ خر کردن در حال انتشار و تکثیر توجه فرمایید:

” دوران طلایی امام ” = زمانیکه خمینی ناز و ملوس بود و زیر درخت سیب تو پاریس دروغ های دلپذیر میگفت.

“اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی ” = استفاده از ظرفیتهای استفاده نشده. [ بعد از پایان دور دوم ریاست جمهوری آیندۀ اصلاح طلبان حکومتی، شرح و توضیح بیشر داده خواهد شد]

“امام خمینی راحل ” = رجوع شود به “دوران طلایی ”

مسئولیت پذیری برای قتل عام سال ٦٧ = تنها ٢٣ سال [ با یک ٢٣ سال دیگر اشتباه نشود ] از آن “مسئله” گذشته و با وجود ” معذورات ” بعداً پاسخگویی خواهد شد، انشاء الله.

حقوق بشر همجنسگرایان، زنان، بهائیان، دیگر ظلم دیدگان ایرانی = رجوع شود به ” معذورات ”

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!