قطع گاز ۱۵ نيروگاه برق در ايران

معاون وزير نيرو گفت ۱۵ نيروگاه برق در حال حاضر بدون گاز مسئوليت توليد برق کشور را به عهده دارند و مخازن سوخت مايع برخی نيروگاه‌ها نيز به انتها نزديک می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطع گاز در ۱۵ نيروگاه برق ايران موجب اختلاف ميان وزارت نيرو و شرکت ملی گاز شده است.

محمد بهزاد، معاون وزير نيرو گفت: «هم‌اکنون در تعداد زيادی از نيروگاه‌های کشور گاز قطع است و اگرچه تاکنون وزارت نيرو توانسته کمبودهای شرکت ملی گاز در گازرسانی به نيروگاه‌ها را مديريت کند تا خاموشی بروز نکند، اما در حال حاضر ۱۵ نيروگاه کشور بدون گاز هستند.»

محمد بهزاد افزود: «نيروگاه‌های کاشان، اردبيل، اصفهان از جمله شاخص‌ترين نيروگاه‌هايی هستند که گاز آن‌ها هم‌اکنون قطع است و سوخت مايع آن‌ها نيز به حداقل رسيده است؛ بر اين اساس لازم است وزارت نفت به‌ويژه شرکت ملی گاز ايران وظيفه خود را به درستی انجام دهد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!