آلبوم عکس: الیزابت تیلور در ایران

فیروز زاهدی در میهمانی سفارت ایران با الیزابت تیلور آشنا شد و چندی بعد در سال ١٩٧٦ به درخواست تيلور با او به ایران سفر کرد. (عکس: فیروز زاهدی)

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!