لیسانس مفتخوری

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود؛

پس از ضربۀ “انقلاب فرهنگی ” و “پاکسازی دانشگاه ها ” در اوایل انقلاب خوش عاقبت به سرکردگی حسین حاج فرج دباغ بعداً عبدالکریم سروش شده که مانند بسیاری دیگر از اسلامیستهای انقلابی حالا ساکن “شیطان بزرگ” است؛ اکنون دور دوم اسلامیست کردن دانشگاه ها در حال اجرا میباشد.

از جنسیتی و هرچه محدودتر کردن رشته هایی که دختران ایرانزمین حق تحصیل در آنها را دارند گرفته؛ تا حذف علوم انسانی ” غیر اسلامی ” و این خبر آخری که در زیر می آید؛ همه صحبت از تلاش مغرضانۀ اسلامیستها در عقب نگاهداشتن و انسداد هرگونه پیشرفت ایران و ایرانی دارند.

جزئیات ‌ایجاد حوزه در دانشگاهها/ دانشگاه خواجه نصیر دارای حوزه شد.

معاون فرهنگی وزیر علوم اعلام کرد دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر و ٢٧ دانشگاه دیگر می توانند همزمان در دوره های اسلامی تحصیل کنند.

این کلاسها برای دانشجویان هزینه ای ندارد و هر دانشجو می تواند با دریافت ٦٦ واحد درسی در ٦ ترم این دوره را به پایان برساند و در هر ترم ١١ واحد به دانشجویان ارائه می شود.”

دانش زدایی و جایگزینی آن با خرافات صنف دینکاران ضربه مهلکی است که ایرانیان را هرچه بیشتر از غافلۀ پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی عقب نگاهداشته و سرانجام کمر ایران را خواهد شکست.

دانشگاه جای تعلیم، پرورش و گسترش فن و حرفۀ مفتخوری از طریق گسترش جهل و خرافات نمیباشد.

زنهار ازین بیابان وین راه بینهایت!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!