نعوذبالله، نگوئید رهبر در حمایت از احمدی نژاد اشتباه کرد

اصل رأس این جریان
انحرافی آقای مشایی است و محبت رئیس جمهور به قدری شدید است که
عیوب ایشان را نمی‌بیند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!