نگاهی دیگر: خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی و حذف روایت کشتار ۶۷

اکبر هاشمی رفسنجانی خصلت خوبی دارد که باید از آن تمجید به عمل آورد. او روزانه خاطرات و گزارش کارهایش را نوشته و تاکنون طی ۱۱ جلد آنها را منتشر کرده است که خاطرات او تا پایان سال ۱۳۶۷ را در برمی گیرد. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!