با قبول جنبش مردم و تشکیل کنگره ملی می توان دست امریکا را از سوریه کوتاه کرد

حزب ما صریحا و از همان آغاز تظاهرات اعلام کرد که سمتگیری
سیاسی شرکت کنندگان در تظاهرات مردمی مخالف با استعمار و
هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!