تجاوز دسته‌جمعی، به زنان و به وجدان جامعه

خبر سه تجاوز دسته‌جمعی به زنان در خمینی‌شهر، کاشمر و استان گلستان پرده از وجود پدیده‌ای برداشت که برای افکار عمومی ایران چندان شناخته نبود. هر چند به دلیل کمبود داده‌ها امکان ارزیابی عینی از میزان گستردگی این نوع رفتارهای جنایتکارانه وجود ندارد، برخی گفته‌های مسئولین انتظامی به این نگرانی دامن زده است که تجاوز دسته‌جمعی به زنان در ایران پدیده‌ای حاشیه‌ای نباشد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!