برخی به دنبال حاکم کردن دیکتاتوری در جامعه‌اند

دنبال یک دیکتاتوری مصلح در جامعه هستند و می خواهند دولتی داشته باشند که صلاح مورد نظر خود را در جامعه اجرا کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!