اكبر مشدي شعبه ندارد ! (يادداشت روز)

اصولگرايان مخصوصا طي چند
سال اخير، تجربه اي مثال زدني از پاكدستي، مردم دوستي، تواضع، حمايت از
محرومان، شجاعت، ايستادگي در برابر زورگويي و باج خواهي قدرت هاي استكباري،
پيشرفت هاي عظيم در عرصه هاي علمي، عمراني، فن آوري هاي مدرن و پيچيده و
در يك كلمه تشنگي خدمت و نه شيفتگي قدرت را در كارنامه حضور چند ساله خود
در مسئوليت هاي كليدي از جمله، مجلس و دولت به ثبت رسانده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!