قالیباف و لاریجانی احمدی نژاد را پشت سرگذاشته اند

این دومین نشانه جدی کنار گذاشتن شدن عملی
احمدی نژاد و کج دار و مریز با او تا پایان دوره ریاست جمهوری
دهم است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!