طنزي که باعث صدور فتوای قتل هادی خرسندی شد

این چند خط که در کیهان دوشنبه ی قبل از چهارشنبه سوری 1358 چاپ شد، باعث صدور فتوای قتل هادی خرسندی و در پی آن متواری شدنش از ایران شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!