مخالفت احمدی نژاد با طرح ‘سطحی’ تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، به طور کتبی از
دو وزیر خود خواسته است که از اقدامات “سطحی” و “غیر عالمانه” در بعضی از
دانشگاه ها مبنی بر اعمال رشته ها و کلاس های تک جنسیتی جلوگیری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران،
او با ارسال نامه ای به کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات وفناوری و مرضیه
وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر ضرورت خودداری از
ادامه بازنشسته کردن “بی رویه” اساتید دانشگاه ها نیز تاکید کرده است.

محمود احمدی نژاد گفت: “شنیده شده است که اساتید بی رویه بازنشسته می
شوند. ضروری است تا بررسی و تصویب آئین نامه بازنشستگی اعضاء هیئت علمی در
شورای عالی انقلاب فرهنگی، از هر نوع بازنشسته نمودن اعضاء خودداری شود.”

او می افزاید: “شنیده شده است که در برخی دانشگاه
ها، رشته ها و کلاس های تک جنسیتی بدون لحاظ تبعات اعمال… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!