لابي صهيونيستي چگونه نفوذ خود را گسترش مي دهد؟

«آيپك» يك گروه فشار است كه
در سال 1951، سه سال پس از تأسيس رژيم صهيونيستي، با هدف حمايت از اين رژيم
به ويژه در منازعه اش با دولت هاي عرب منطقه و نيز ايدئولوژي صهيونيسم،
توسط «ايزايي ال كنن» در آمريكا تأسيس گرديد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!