دکتر رحیمی اُبله

دیروز حاج آقا دکتر محمد رضا رحیمی، “معاون اول ” سوگلی از چشم افتاده رفته بود عراق و حرفهای بامزۀ زیادی در کنفرانس خبری در کنار نخست وزیر آنجا زده، منجمله:

“به صراحت اعلام مي كنيم كه شیرینی روابط دوستانه امروز سبب فراموشی گفته ها و مشکلات سال های گذشته ميان دو کشور شده است.”

ترجمه:صدها هزار مقتولین، معلولین و اسرا که قابل نداشت؛ صدها هزار میلیارد دلار غرامت برای جنگ تحمیلی برادران عراقی علیه ایران هم روش و همه با هم مالیده تلقی میشود. حرفش را هم نزنید و دهان شیرین شده را تلخ منمایید.

“قلب ملت ایران در عراق می تپد؛ همۀ آن چیزی که ایرانی ها به آن عشق می ورزند در عراق واقع شده است.”

ترجمه:تاریخ و فرهنگ هزاران سالۀ ایران ” که چیزی نبوده ” را ولش؛ عشق سوزان به کربلا، نجف و سامره را حال کنید.

سئوال:

آیا با این طرز فکر مقامات نظام پر برکت؛ توقعی جز آنچه که اسلامیست ها با ایران و ایرانی کرده و میکنند انتظاری بیجا نمیباشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!