عکس:همه زنان آيت الله

روشنگری.در همه کشورها مردم برای کسب حقوق و آزادی های «خود» در برابر قدرت دولتی به تجمع، تظاهرات و راهپيمايی اقدام ميکنند. تظاهرات برای سلب حق از «ديگران» به اتکاء قدرت دولتی از ابداعات جمهوری اسلامی است. عکس های بيشتر را در لينک زير ببينيد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!