☼ اسلام عزیز

بهرام مشیری حافظه ای شگفت انگیز دارد. آگاهی های او به تاریخ و ادبیات کلاسیک جهان، خاصه ایران و ارکان فرهنگ غرب، خصوصاً فلسفه، خلاصه نمیشود؛ بر تاریخ و متون مرجع ادیان نیز مسلط است.

 در حد بالای متوسط با آخرین دست آوردهای علوم امروزی آشناست. روزگاری دستی در ساختن ساز داشته؛  موسیقی شرقی و غربی را خوب میشناسد  و چندین و چند هنر و دانش دیگر هم دارد. به عبارت دیگر؛ علامه (polymath ) است.

و چون نه به اشتری سوار، نه چو اشتر زیر بار و نه خداوند رعیت و  نه غلام شهریار؛ آنچه در چنته دارد بی محابا میگوید و اگر به خطای خود پی ببرد، در اولین فرصت تصحیح میکند. از معدود ایرانیان مطرح  در قلمروی عمومی است که کم و بیش همۀ گروه های شناخته شده سیاسی در مخالفت با او یکدل و یک زبان هستند.

اینها گفته شد برای عرضۀ این آخرین مصاحبه تلویزیونی او  و  طرح این سئوال:

آیا در زمانیکه بنام اسلام؛  ایران و ایرانی دارد چهار نعل به قهقرا و اضمحلال برده میشود، ارائۀ تاریخ مستند اسلام، اسباب زحمت یا لازمۀ رهایی میباشد؟

تبریک

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!