احمدي‌نژاد: ايران ٣ برابر جمعيت فعلي جا دارد

رئيس‌جمهور گفت كه ٢٠ ميليون خانواده ايراني در كشور وجود دارد كه اگر به هر خانواده ١٠٠٠ متر زمين با مجوز ساخت ٣ طبقه داده شود ٢ ميليون هكتار مي‌شود كه هنوز تا ٣ برابر شدن جمعيت ايران جا داريم، كه اين كار شدني است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!