رهبر ایران: ادعاهای دیدار با امام زمان غالبا دروغ یا توهم است

آقای خامنه ای امروز شنبه ۱۸ تیر (۹ ژوئیه) در دیدار با گروهی از پژوهشگران مذهبی در تهران گفت: “یکی از خطرهای بزرگی در موضوع مهدویت، کارهای عامیانه، جاهلانه، غیرمستند و متکی بر تخیلات و توهمات است که زمینه ساز مدعیان دروغین و دوری مردم از حقیقت واقعی انتظار خواهد شد”.

آیت الله خامنه ای در سخنان امروز خود بدون اشاره مستقیم به این ادعاها گفت که انس گرفتن با امام زمان تنها از راه دور و از طریق “توسل” مورد نظر است.

او افزود: “برخی ادعاها و مطالب عامیانه در خصوص انس با حضرت از طریق دیدار حضوری غالبا دروغ و یا تخیلات ذهنی است”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!