با چراغ مشی توده ای حکومت قلدرها قابل پیش بینی بود


این خواستی است که نه تنها در تمام دوران اصلاحات، بلکه همین
امروز نیز در قالب خواست اجرای قانون اساسی مورد پذیرش همه
نیروهای طرفدار تحول مسالمت آمیز در کشور ما قرار گرفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!