برای انتخابات آزاد یک گام عقب نشینی نباید کرد

در واقع با زبان بی زبانی می گویند
که اشتباه کرده اند و حق با اصلاح طلبان بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!