سه حرف عشق

 

(در استقبال از رباعی سروده ی همین سراینده)

از بهر_ عشق ، واژه ی شیدایی
ثبت ست چنین ، به دفتر_ دانایی:

عشق ا ست کلید رمز توا نا یی”
“خوشتر ز عشق نیست ، ا لفبا یی”

عین است وشین وقاف ، به معنایی
زیبا ، و در فصاحت و شیوا یی

عین است برای_ عادت_ دیدن ها
شین
است نشان_ شوق_ شنیدن ها

قاف است و قند_ بوسه چشیدن ها
یا  چونکه ، قلب ها و تپیدن ها

زیبا ، و در فصاحت و شیوا یی
عشق است یگانه واژه ی شیدایی

دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!