چهلمین روز اعتصاب غذای زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شه

چکیده :در چهلمین روز از اعتصاب غذای انور خضری، زندانی
سیاسی کرد، و در حالی که وضعیت جسمانی این زندانی بسیار نامناسب و بحرانی
گزارش می شود، مسئولان زندان رجایی شهر همچنان نسبت به خواسته های این
زندانی سیاسی بی توجه اند…. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!