آقای خامنه ای ارتباط با امام زمان را برای خودش محفوظ نگهداشت!

بدنبال همین بحث ها،
که مردم در جریان آنها نیستند، آیت الله خزعلی که معروف ترین
آیت
 الله
مرتبط با امام زمان است صحبت هائی کرده

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!