انتقادات صریح هاشمی از سیاست خارجی دولت

متن مصاحبه دیپلماسی ایرانی با آیت الله هاشمی را در زیر می خوانید:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!