تنبلی ایرانیان بالاتر از متوسط جهانی

اتلاف وقت و فرار کردن از کار و زحمت و تلقی آن به زرنگی در فرهنگ ما
ایرانیان به موضوعی عادی تبدیل شده است به طوری که بر اساس آمارهای جهانی
ایرانیان بعد از اعراب و آفریقاییان جایگاه سوم تنبلی را در جهان به خود
اختصاص داده‌اند. بر اساس تحقیقات ما در سال ۱۵۶ روز کار می‌کنیم و بیشتر
اوقات نیز به گپ زدن و خوردن چای می‌پردازیم. بر اساس آخرین آمار میزان
ساعت کار مفید در ادارات دولتی یک ساعت و۲۵ دقیقه است که به نظر می‌رسد عدد
۲۵ دقیقه صحیح‌تر باشد. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!