رهبر ایران: ادعاهای دیدار با امام زمان غالبا دروغ یا توهم است

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، تطبیق علائم ظهور امام دوازدهم شیعیان بر اشخاص را “غلط و انحرافی” خواند و گفت که ادعاهای دیدار با او غالبا یا دروغ است و یا نتیجه تخیلات ذهنی.

امام زمانت به توى سرت
به توى سر احمدى انترت

بگو پس چه جمكرانت چه شد
تو گو معبد انترانت چه شد

چه جمكران و امام زمان
إز ان تو است يا از ان انتران

چرا دولت ان امام زمان
بناگه بشد جز جادوگران

بيا جان اقا تو بردار دست
اماما دگر حقه بازى بس است

بيا با تمامى اين رهبران
بزن شيرجه با كله در جمكران

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!