تيمسار را خاك نكنيد ! (يادداشت روز)

همين روزها جماعتي سياست باز
كه با گندم نما و جوفروشي به نام خاتمي از خرداد 76 به عرصه قدرت بازگشتند و
در فتنه خيانت بار سال هاي 78 و 88 نقش «لولا» را ايفا كردند، هوس حضور
دوباره در عرصه سياست و انتخابات را در سر مي پرورانند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!