تصاویر: نتیجه واردات میوه به کشور

واردات بی رویه میوه و نامناسب بودن قیمت انواع مرکبات از سوی مراکز دولتی
باغداران گرگانی را مجبور به قطع درختان باغات خود کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!