خاتمی:ما از سال۸۴ نبايد در انتخابات شرکت ميکرديم

محمد خاتمی: اين بار اگر شرايط فراهم نشد حتما در انتخابات شرکت نمي‌کنيم
روزنامه اينترنتی ميهن در گزارشی به قلم محمدجواد اکبرين نوشت: سيدمحمد خاتمی به تازگی در ديدار با جمعی از فعالان سياسی شمال کشور به طرح صريح ديدگاهش درباره انتخابات پيش رو پرداخته که به هر دليلی منتشر نشده است. خاتمی در آن ديدار به صراحت گفته است « ما از سال۸۴ نبايد در انتخابات شرکت ميکرديم! متاسفانه اين اشتباه ما بود. اين بار اگر شرايط فراهم نشد حتما در انتخابات شرکت نمی کنيم». وی البته افزود که «اين نظر شخصی من است و همه بايد بعد از شور و رايزنی با هم تصميم بگيريم».

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!