خدمت بزرگ به شرکت های نفتی با زدن خنجر به پهلوی “اوپک”

پشت این سخنرانی فارسی- عربی- انگلیسی، تحقق
هدف دیرینه امریکا و شرکت های بزرگ نفتی برای منحل کردن “اوپک”
خوابیده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!