رهایی از تفرقه و اتحاد و احترام به باورهای هم

دوستان ګرامی   مشګل ما و شاید مردم دنیای سوم  بی انصافی  تمامیت خواهی نداشتن علم و دانش جدید و تولید کافی و دور بودن از زمینه های فرهنګ های علمی است  اګر این مشګل حل شود خود بخود مشګلهای دیګر هم حل خواهد شد  حمله به ادیان مختلف و حمله به باورهای ګوناګون  و یا مکتبهای اجتماعی و ادبی دردی را دوا نخواهد کرد.  کسانی هستند که حضرت علی و حضرت محمد و سایر پیامبران را سمبل خوبی نیکی جوانمردی و انصاف شجاعت و علم کمال میدانند و با تکیه به این باور خودشان هم انسانهایی وارسته  والا و نیک می باشند  مسخره کردن باورهای دیګران و هجو ویا توهین شاید تنها چیزی باشد که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد که با تفرقه بیشتر و با نفاق بیشتر مردم را بجان هم بیاندازد و خودشان خوشه چینان این تفرقه ها باشند .

  مردم ما در بستر دین اسلام وسایر دینها بزرګ شده اند و تمامی خوبیها و صف های نیک را مربوط به اولیای دینی میدانند  حضرت مسیح نمونه ای از عشق والای او به مردم بوده است و دستورات او هنوز هم مورد توجه شاید یک میلیارد نفر از مردم دنیا باشد. بایست راه ما بستن راه سو استفاده چی ها از باورهای مردم باشد کسانی که بنام دین مردم را غارت و بجان هم می اندازند  مثلا نفرت بین بهاییان و مسلمانان   البته بهاییان خواهندګفت که از مسلمانان نفرت ندارند ولی واقعا اینطور نیست  حتی در آمریکا هم که مثلا آزادی هست  بقول خودشان اغیار و یا غیر بهاییان را به تشکیلات خود راه نمی دهند  درصورتیکه کلیساها درش به روی همه باز است   اګر در ایران از مسلمانان کمی ملاحظه میکنند در اینجا این پرده هم دریده شده است  کسانی را می شناسم که در ایران بخاطر مثلا نام بهایی بودن غارت وآزار شده اند  و در اینجا هم بنام مسلمان توسط بهاییان مورد بی مهری و غارت قرار ګرفته اند  در صورتیکه آموزه های دینی بهایی  به دوستی محبت و عشق رهنمایی میکند  پس دین به عنوان یک حربه توسط عده ای مورد سو استفاده قرار میګیرد.

 شیاد شیاد است در هر دینی که باشد  این است که حمله به ادیان مختلف ثمری جز ریختن هیزم بیشتر به دامنه نفرتهای مورد نظر استعمار بین المللی فایده ای دیګر نخواهد داشت  بایست پیکان متوجه کسانی شوند ویا دستګاه هایی که مردم را غارت میکنند و بجان هم میاندازند   آنان که در ماشین های تلای سفید رانندګی میکنند  قصرهایشان با تلای زرد مزین شده است و ګرمابه های خصوصی شان از عاج فیل است  و میلیاردها دلار ثروت عمومی مردم را غارت میکنند شیوخ عرب وابسته به استعمار بین المللی و دیګرکسانی که سرمایه نامشروع پس انداز کرده و اختلاف و دزدی را رواج میدهند   شرکتهای بیمه  شرکتهای وابسته به ساخت مواد منفجره و مواد مخدر  ثروتمندان دزد و عظیم شان  و غارتګران و فتنه ګران و مسخ شده ګان آنان  کسانی که از روی بیچارګی یا شست شوی مغزی در اختیار این دیوان واین هیولاها هستند  شاید بیشتر ما افراد معمولی قربانی همین ها هستیم ولی به اشتباه باهم مبارزه میکنیم و عوض اتحاد با هم در زد خورد میباشیم   آنان متحد ویک پارچه اند و با تشکیلات وسیع وخیره کننده ای که دارند ما را با باورهای اکتسابی هایمان به جان هم انداخته و میاندازند  و باز شاید سران قلابی کمونیست کاپیتالیست ومذهب های ګوناګون به نوعی باهم در ارتباط هستند و به ریش همه ما که برای باورهایمان با هم ضدیت میکنیم  میخندند. یک دانشجوی یهودی یا یک کارګر یهودی زحمت کش و خسته غارت شده  با یک کارګر مسلمان ګرسنه و کتک خورده و یا یک دانشجوی مسلمان چه فرقی دارد  آیا هردو آنان توسط قدرتهای بزرګ استعمار نشده اند؟

  اکنون در دنیا معیارهای ګوناګونی وجود دارد  آنچه در آفریقا خوبست در خاورمیانه نکوهیده است و آنچه در غرب خوبست در شرق بد  در حالیکه دست دزد بینوایی که لقمه نانی دزدیده است قطع میکنند شیخ عرب میلیاردها دلار ثروت ملی مردم و همان دزد را غارت کرده و به نام اسلام در آغوش مه پیکران بین المللی لم داده است  عربان هم مثل دیګران اکنون در بند همان دزدانی هستند که همه ما مردم دنیای سوم هستیم   عربان و ترکان و پارسیان همه باهم مخلوط شده اند دلیل آن هم شکلهای ظاهری آنان است  تفرقه و و خشم بین مردم غارت شده  کاری بیهوده است  تازیان هم مانند ما در بند و اسارت هستند   پیکان بایست به سوی دزدان و شیادان  فتنه ګران و غارتګران نشانه رود  نه بسوی دیګران  همه ما چه تازی چه ترک چه پارسی و چه دیګران دربند هستیم  بایست با اتحاد این بند ها پاره کنیم و با مجهز شدن با دانش های جدید صنعت و تولید های پاک  خود را رها کنیم  اکنون ما با مواد صنعتی تغذیه میشویم   خوراک ما و داروهای ما همه مصنوعی و پراز مواد نګه دارنده و هرمنی هستند  که به چاقی غیر عادی و امراض جدید  منتهی میشوند  حالا ما عوض روشن کردن مردم با دانش و علوم جدید مرتب سنګ تازی  ترکی پارسی را به سینه هایمان میکوبیم  در حالیکه همه ما یک نژاد هستیم   همه کشورهایی که در خاورمیانه بطور مصنوعی از هم جدا شده اند بایست یک اتحادیه باشند  مثل اروپا و یا آمریک ؟

  متاسفانه دین ملیت زبان ونژاد های ساختګی اکنون بصورت حربه ای در دست غارتګران برعلیه مردم عادی به خدمت ګرفته شده است  بیایید این حربه را از دست آنان بګیریم و با اتحاد  و دوستی برابری و برادری  و علم و دانش به جنګ این اهریمنان برویم نه اینکه بیشتر به آن آتش هیزم بیفزاییم   اکنون آنان با داشتن ثروتهای عظیم  استخدام بهترین دانشمندان خود فروخته و در دست داشتن وسایل ارتباط جمعی  اختلاف و نزاع را حتی در خانواده هم پایه ریزی کرده اند پسر از پدر متنفر است و زن از شوهر و برادر از برادر و خواهر از خواهر   برای خاطر باورهای ګوناګونی که ریسیده اند  و درست کرده اند  قربانیان این اختلافهای دینی مذهبی قومی و نژادی یا زبانی مردم عادی هستند  و آنان برګهای برنده را در دست دارند تا طبقه متوسط را در تمامی دنیا ریشه کن کنند وخودشان باشند ویک مشت آدم علیل فکری و شست شوی مغزی داده شده برای بردن پیام هایشان و اجرای دستوراتشان   من داستان ناصر رابرایتان نوشتم که چطور مردمان مارا بنامهای واهی و تنها برای خاطر یک باور آواره و سرګردان میکنند    به امید روزی که ما دیګر برده های مدرن نباشیم و بنام دین  ملیت  مذهب زبان و … مارا ازهم جدا نتوانند بکنند وبجان هم بیاندازند   اتحاد ما سرنګونی آن دزدان عظیم شان و آن غارتګران نامی است   کاری که اسپارتاکوسها خواستند انجام دهند و قربانی هم شدند  آنان که برضد برده داری متد قدیم قیام کردند و نابکاران متدجدید برده داری و اختلافها را پایه ریزی کردند   آی اهل عالم همه شما ګلبرګهای یک ګلبن هستید؟  باهم دوست باشید و بهم برسید و به هم احترام بګذارید  تا شیطانها  که همان غارتګران شیوخ عرب و سایر دزدان عظیم شان هستند بر شما غلبه نکنند باهم متحد شوید  

 

ای آزادی تو چیستی ؟؟؟

که از برایت

تن ها مصلوب

زندانها پر

سرها به دار آویخته

مادر ها بی فرزند

و فرزندان بی پدر میشوند ….

چقدر بی هویتی تو

این بار ” ازادی

الف نامت را بدون کلاه مینویسم

تا دیگر به نام نیکت

کلاه گشاد دیانت

یا استعمار

بر سرمان نرود…..

 

__._,_.___

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!