دگرديسی جريان اقتدارگرادرانتخابات مجلس آينده:شانس بيشترتيم احمدی نژاد

وضعيت رقبا و توان مالی و تبليغاتی و برنامه‌ی آنها در انتخابات مجلس آينده به صورت زير قابل ترسيم است:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!