چُس ناله ایرانیان

روزی نیست که خبرهای هولناک از ایران نرسد؛ ماشاءالله به برکت نظام پر برکت؛ همه هم یک پسوند “دسته جمعی ” دارند.

اعدام های دسته جمعی؛ تجاوز های دسته جمعی؛ اعتصاب غذای دسته جمعی؛ دستگیری های دسته جمعی و الی آخر.

در این بین هستند آنانی که در سرزمین های آزادند ومیگویند باید همۀ تحریم های آبکی برداشته شود و اصلاً حرف تحریم مؤثر نفت را هم نباید زد و باید با نظام پر برکت کنار آمد و اگر در این سی و دو سال نشده؛ تدریجاً در هزار سال آتی ” اصلاح ” خواهد شد؛ سلام مخصوص به لابی نایاک/کسمی، چپولان کاپوچینو نوش مبلغ کاپیتالیست-هراسی و عوام فریب دمب اسبی.

همین طایفه که اکثراً یا عضو و یا دلباختۀ جناح “اصلاح طلب حکومتی ” میباشند پس از “شکست در انتخابات ” روزی نیست که درخواست از “مجامع بین المللی ” برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران نکنند.

سئوال:

به فرض آنکه همۀ چندین بیلیون بنی آدم اعضای یک پیکر ساکن کرۀ خاکی به علاوۀ همۀ اعضاء سازمان ملل منجمله سوریه، ونزوئلا و زیمبابوه استشهاد نامۀ مُهر و موم شدۀ به صحت امضاء رسیدۀ محکمه پسند پُر کنند که از وضع فجیع حقوق بشر در ایران مطلع و از آن منزجرند؛ بعدش چی؟

آیا رکورد داری در اعدام و سنگسار و دست و لنگ و پاچه قطع کردن و چشم از حدقه در آوردن و قتل عام چندین هزار اسیر در دوران نخست وزیر موسوی و تماشا کردن وحشیگری های نظام پر برکت ایرانی کُش در پس “انتخابات ” در تلویزیونهای جهان شکی بر توحش اسلامیست های “اصلاح طلب ” و غیرۀ سی و دو سال حاکم بر ایران باقی گذاشته است؟

آیا این مخالفت با تحریم نفت و در عین حال هواداری از اتمی شدن و توقع تغییر رفتار نظام اصلاح ناپذیر ایرانی کُش؛ مصداق بارز فریبکاری و دودوزه بازی نمیباشد؟

آیا این چُس ناله های مداوم “اصلاح طلبان حکومتی ” و عدم اشتیاق به تغییر بنیادین مضحکه نیست؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!