گزارش کنفرانس “129 امین زادروز دکتر محمد مصدق”

این کنفرانس توسط سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در روز دهم ژوئن 2011 در شهر لودویگزهافن آلمان برگزار شد. هدف از برگزاری آن بررسی راهکارهای پیشبرد اهداف جنبش ملی و طرح برخی مشکلات جامعه ایران و راه حل های مختلف از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران برگزار شده بود. علاوه بر نمایندگان کنگره این سازمان از آمریکا و اروپا که در روزهای 11 و 12 ژوئن بعد در همان محل برگزار شد، دوستانی نیز با دعوتنامه کتبی به این کنفرانس دعوت شده بودند. در سالن کنفرانس شعارهای “مصدق نماد آزادی و دموکراسی”

در آغاز کنفرانس آقای حمید صدر عضو شورای عالی سازمانهای جبهه … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!