بلوف های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات رژیم

رژیمی که در بحران سیاسی، اقتصادی و حکومتی دست و پا می زند و راه برون رفتی هم ندارد ناچار است از زبان وزیر اطلاعاتش بلوف بزند و بگوید که: ”‌نظام در حال اقتدار کامل قرار دارد.‌”، ناچار است انواع مانورهای امنیتی و نظامی در شهرها و روستاها و مرزها سازمان دهد و وحشت بیافریند.
شاخ و شانه کشیدن های مصلحی علیه رقبای سیاسی و جناحی اش و ستایش او از سربازان گمنامی که زیر دستش جنایت می آفرینند و دفاع وی از یاران هم خط خود به هر شکلی که باشد، مردم با هوشیاری آن را زیر نظر خواهند داشت و از هم اکنون خود را آماده می سازند تا کلیت این نظام و این رژیم را با لشکر «سربازان گمنام امام زمان»، آماج مبارزات سازمان یافته خود قرار دهند و به زیر کشند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!