جاي خالي ستون هاي ويران شده (يادداشت روز)

از حدود اوايل سال 1363،
آمريكايي ها با اينكه فشارهاي متمركزي عليه جمهوري اسلامي و دولت هاي همگرا
با آن در منطقه اعمال مي كردند اما در عمل از يك طرف باور كردند كه امكان
عملي تغيير وجود ندارد و از طرف ديگر به اين جمعبندي رسيدند كه در اين
شرايط نيز قادر به تامين منافع و سياست هاي خود مي باشند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!