خاموشی اصغر شکوری

7
سال پیش، که هنوز می شد در دولت خاتمی نفس کشید، برای شکوری مراسم سالگرد
80 سالگی او را گرفتند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!