تيراژ كنوني كتاب شايسته كشور 75 ميليوني نيست

يكي از نيازهاي كنوني، نظم مطالعاتي در ميان دوستداران كتاب است كه كتابداران با راهنمايي صحيح مي توانند اين خلأ را برطرف كنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!