معمای پهلوانان ِ تعارفی

دو پهلوان که در محلشون به مردانگی شهرت داشتند می‌رن چلو کبابی و دو تایی با هم یک سیخ کباب سفارش میدان. داش بهنام چاقو تیز در میاره و کباب رو طوری قسمت میکنه که بزرگترش به داش سینا برسه-وگرنه تو محله آبروش میرفته که کم لطفی‌ کرده. داش سینا تعارف میکنه که داش بهنام حتما باید قسمت بزرگ ترِ سیخ رو بر داره-وگرنه آبروی خودش تو محله میرفت. دیگه گفتن نداره که بالاخره دعوا می‌شه و کار به چاقو کشی‌ میکشه. صاحب چلو کبابی، هوشنگ خان، جدا شون میکنه و میگه اگر سیخ کباب بطور مساوی تقسیم بشه دیگه هیچ پهلوونی آبروش نمی‌ره، و بهتره هیچ کدوم سعی نکنن رودست بزنن. میگن چطوری کباب رو تقسیم کنیم که هر دو تا راضی‌ باشیم قطعه‌ها مساویه؟ میگه کاری نداره، یکی‌ با چاقوش کباب رو میبرّه اون یکی‌ انتخاب میکنه. اونیکه میبرّه مواظبه که هیچ قطعه کوچکتر بنظرش نیاد چون میترسه حریف اونو بر برداره. حریف هم راضیه، چون چاقو دار یا اشتباه نمیکنه و یا اگر اشتباه کرد به ضرر خودش اشتباه کرده.

داش بهنام و داش سینا می‌بینن بد حرفی‌ نبود. دو قسمتِ کباب رو دوباره بهم میچسبونن و بعد از روبوسی و آشتی شیر یا خط میندازن که ایندفعه کی‌ کباب را ببرّه.هوشنگ خان هم برمیگرده که ظرفا رو بشوره، یهو می‌بینه در باز شد و پهلوون بامشاد وارد شد. داش بهنام و داش سینا بلند میشن تعارف کنن…سرتون رو درد نیارم این‌دفعه بین سه تا پهلوون دعوا راه می‌فته و اینبار هوشنگ خان باید راهی‌ پیدا کنه که چطور یک سیخ کباب رو به سه قسمت ببرّن که بدون هیچ چون و چرا هیچ پهلوونی حس نکنه که کلاه سرش رفته. چون دکترای هوشنگ خان در پیاز شناسی‌ بوده و نه در اینجور حرفا، به ساکنین این تار نما متوسل شده که راه حل عرضه کنند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!