حمله به ایران بخت حاکمیت را باز می کند؟

دولت با اعلام نظرسنجی در باره پول ملی و حذف 4 صفر از آن، می
کوشد چهره دمکرات به خود گرفته و نشان دهد که مردم را در امور
مملکت سهیم می داند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!