یک شعر طنز در باره امام زاده دیجیتال

امام زاده ديجيتال
قسم به يك و صفرت
ترا به جان اقا
بده به ما يك كم حال

 امام زاده ديجيتال
به نان شب محتاجيم
فقير و بيچاره ايم
ببخش به ما كمى مال

امام زاده ديجيتال
اگه كه مال نمى دى
با اين يكى دو سكه
بيا بگير ز ما فال

امام زاده ديجيتال
فتنه گر و منحرف
دشمناى اقا رو
يكى يكى بكن لال

امام زاده ديجيتال
دشمنا را رسوا كن
دشمناى جادوگر
هر چه دشمن رمال

امام زاده ديجيتال
يه منبر روضه بخون
روضه امام حسين
روضه خوب و با حال

امام زاده ديجيتال
امام زمان وبيار
حالا ديگه وقتشه
ديگه وقتشه امسال

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!